• شماره تلفن : 09904422154-09365543317

تصویرسازی

تصویرسازی

واژه‌ی « تصویر سازی » معانی مختلفی دارد.
امـا عمـولاً تصویـر سـازی به تصویـری اطلاق می‌شـود که با یک متـن همراه باشـد.
تصویر سـازی می‌توانـد در قالـب طرح، نقاشـی، و عکس باشـد، و یا به شکل نقشـه،

گراف، یا نمودار درآید.
برخی تصویرسازی‌ها به درکِ متن کمک می‌کنند و یا اطلاعات اضافی ارائه می‌دهند.
برخی دیگر فقط جنبه‌ی تزئینی دارند.

هنر تصویرگری، به گزینش و به کارگیری تصاویر توضیح دهنده و توصیف کننده برای

بیان مفاهیم اشاره می کند. 

Date

30 بهمن 1394

Categories

ایده پردازی, طراحی و گرافیک

 

 

 

آدرس

تهران

0000000000

info@designtat.ir

00000000

شنبه تاپنجشنبه 9 صبح تا6 عصر