• شماره تلفن : 09904422154-09365543317

ایده پردازی

ایده پردازی

ایـده پــردازی کـن ، فکـر کـن ، خلاقیــت داشتـه بـاش

ایده، یک تصویر ذهنی و اولین قدم برای حل مشکلاته

ایده‌پردازی باید همراه با مهارت و توانمندی‌ هایی باشد

که از جملـه آنها تـوانایی و مهارت بارش مغـزی اسـت.

ایده های بزرگ از محلی فرای باورهای شخصی نشات

می گیرند. بایـد به دوردسـت ها بنگرید و افکار متفـاوت

را آزمایش کنید تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. ایـده

پردازی و خلاقیت ، اصل اولیه و اساسی برای موفقیـت

به شمار میاد.ایده های نو که با خلاقیـت ایجاد می کنید،

راه های جدید برای پیشرفت ایجاد می کنند.

Date

14 مرداد 1399

Categories

ایده پردازی, چاپ

 

 

 

آدرس

تهران

0000000000

info@designtat.ir

00000000

شنبه تاپنجشنبه 9 صبح تا6 عصر